Cơ hội và thách thức của phụ nữ thời CMCN 4.0

WomenWill

Gạt bỏ thành kiến về phụ nữ trong thời đại mới để phát triển khả năng của bạn

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Hiểu về vai trò của phụ nữ trong thời đại công nghệ số 

  • Nhận biết cơ hội và thử thách dành cho phụ nữ

  • Biết được những thế mạnh và điểm cần hoàn thiện cho bản thân

  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học