Lập chiến luợc truyền thông trên mạng xã hội

Trung cấp

5 buớc dễ dàng giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Thấu hiểu thị trường rộng lớn của mạng xã hội
  • Hiểu đuợc cách hoạt động của từng mạng xã hội khác nhau
  • Biết cách xây dựng chiến lược bằng 5 bước
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học