Tạo một website chất lượng

Trung cấp

Tác dụng của website và 5 yếu tố cơ bản để tạo nên một website chất lượng

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Biết được tác dụng của website
  • Hiểu được thành phần cấu tạo nên website và cách tạo và đăng ký một website
  • Nắm vững 5 yếu tố cơ bản để tạo nên một website chất lượng
  • Xây dựng được lộ trình để tạo lên một website chất lượng
  • Biết tự đánh giá website cho doanh nghiệp
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học