Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ

Cơ bản

Các gợi ý giúp nhận diện thương hiệu và cách tạo logo cho doanh nghiệp

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Biết lợi ích của việc xây dựng thương hiệu
  • Định nghĩa được “thương hiệu” cho doanh nghiệp của mình
  • Phân biệt thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu bằng thị giác
  • Hiểu rõ 6 yếu tố cơ bản tạo lên được 1 logo tốt
  • Hiểu rõ giải pháp tạo ra logo chi phí thấp cho doanh nghiệp nhỏ
  • Biết và vận dụng được kinh nghiệm thuê đơn vị thiết kế riêng
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học