Sử dụng dữ liệu để thúc đẩy tăng trưởng

Nâng cao

Cách đọc và diễn giải dữ liệu để hiểu về kinh doanh của bạn và đưa ra các kế hoạch phù hợp để phát triển

Sau khi học xong, bạn có thể:

  • Nắm trình tự bắt đầu làm online thế nào
  • Nắm rõ khái niệm REAN (Reach, Engage, Activate, Nurture)
  • Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập
  • Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu
  • Phân tích case study cụ thể của một cửa hàng
  • Xem bảng tóm tắt nội dung bài học